Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - Zasady odpłatności

Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Zasady odpłatności

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który ustala Starosta Powiatu Starogardzkiego. W 2022 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2022 Starosty Starogardzkiego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. wynosi 5.219,79 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 79/100)

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, obowiązani są:

  1. mieszkaniec lub jego przedstawiciel ustawowy – nie więcej jednak niż 70% dochodu,
  2. a następnie małżonek, zstępni i wstępni,
  3. oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – do wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec Domu lub jego przedstawiciel ustawowy wnosi opłatę za pobyt na rachunek bankowy jednostki, lub za zgodą mieszkańca bądź jego przedstawiciela ustawowego może być potrącana z otrzymywanych świadczeń.

Opłata wnoszona przez osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty wpłacana jest na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec został skierowany, a następnie wraz z opłatą wnoszoną przez gminę przekazywana na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Banery/Logo