Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - Deklaracja dostępności

Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.dpsstarogard.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niezgodności i wyłączenia:

Na stronie głównej oraz podstronach serwisu występują elementy graficzne bez dodatkowego opisu umożliwiającego zrozumienie ich zawartości,  niektóre teksty w formie grafiki nie mają opisu alternatywnego.

W serwisie występują dokumenty do pobrania, które nie są dostępne cyfrowo, występują w postaci skanów – bez rozpoznawania czcionek i brak jest dostępnej cyfrowo alternatywy.

Serwis jest sukcesywnie w miarę możliwości finansowych poprawiany tak aby zapewnić jego pełną zgodność z wymogami obowiązujących przepisów. 

 

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: https://dpsstarogard.pl/download/dd/Raport dostępności 2023.pdf

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Szczodrowska, e-mail: sekretariat@dpsstarogard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 585600130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Domu Pomocy Społecznej pozbawiony jest barier architektonicznych, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  2. Wyposażony w windę osobową i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
  3. Mieścimy się w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP i PKS.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa https://dpsstarogard.pl - jest sukcesywnie w miarę możliwości finansowych dostosowywana do obowiązującego prawa.

Banery/Logo