Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - Zasady przyjęcia

Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Zasady przyjęcia

Osoba wymagająca z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, może ubiegać się o miejsce w domu pomocy społecznej.

Starania u umieszczenie w placówce należy rozpocząć od złożenia wniosku w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej bądź jej przedstawiciela ustawowego. Za zgodą osoby zainteresowanej lub/i jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna bądź ośrodek pomocy społecznej czy też powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Po otrzymaniu takiego wniosku pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej, przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania/pobytu osoby zainteresowanej w celu sprawdzenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej tej osoby.

Ośrodek pomocy społecznej kompletuje dokumentację dołączaną do wywiadu środowiskowego, niezbędną do wydania Decyzji o skierowaniu i odpłatności, w skład której powinny wejść m.in.:

  1. decyzja organu emerytalno-rentowego o rodzaju i wysokości otrzymywanego świadczenia oraz pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS i na jej potrącanie,
  2. decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS, a także zgoda na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego,
  3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt,
  4. zaświadczenie lekarza prowadzącego, wskazujące typ domu, do jakiego osoba winna być skierowana,
  5. opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby zainteresowanej,
  6. opinia psychologa,
  7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds, Orzekania o stopniu niepełnosprawności i/lub Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy
  8. w przypadku osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych zgodę Sądu Rodzinnego dla przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej,

Po wydaniu Decyzji Kierującej i o odpłatności, ośrodek pomocy przekazuje całą dokumentację do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego ze względu na umiejscowienie domu, który następnie wydaje Decyzję umieszczającą w DPS.

Osoba zainteresowana kierowana jest do DPS na czas nieokreślony, chyba że ona lub jej przedstawiciel ustawowy zawnioskuje inaczej.

Banery/Logo